Põhjamaades mõistetakse hästi töötervishoiu kasu ettevõttele. Eestis peavad tööandjad töötajate tervisekontrolle enamasti seadusest tulenevaks kohustuseks, mille vajalikkust on raske näha. Otsene kasu on mõne ärimehe arvates linnuke paberil ja tempel tervisekontrolli otsusel, et ükski inspektor ei pahandaks. Mis on sellise olukorra tinginud ja kuidas muuta töötaja tervisekontroll kulutõhusaks ja ettevõtjale kasulikuks?

Kvaliteetne töötervishoid parandab ettevõtte tootlikkust

Tervisekontrollide ja laiemalt töötervishoiuteenuse eesmärk on lisaks hetkeseisu tuvastamisele ka tööga seotud haiguste ennetamine ja töötajate töövõime parandamine. Kui tervisekontrollid aitavad neid eesmärke täita, siis ettevõtja saab majanduslikku kasu töötajate haiguspäevade vähenemise, töövõime edenemise ja motivatsiooni paranemise kaudu. Lisaks aitab kvaliteetne töötervishoid vähendada tööga seotud haiguste ja kutsehaiguste kujunemist. Tervemad ja motiveeritumad töötajad kasvatavad ettevõtte tootlikkust ja head mainet. Lisaks vähenevad uute töötajate värbamiskulud, kuna väheneb soov tööandjat vahetada.

Millised on tervisekontrolli eesmärgid?

Esmalt tuleb selgitada, et mida õigupoolest tähendab töötajate tervisekontroll ja millised on selle eesmärgid. Sotsiaalministeeriumi juhendi järgi mõistetakse töötervishoiu tervisekontrolli all töötaja, töötervishoiuspetsialisti ning teiste vajalike asjatundjate planeeritud kokkusaamist eesmärgiga selgitada välja, hinnata ja jälgida töötaja terviseseisundit ning funktsioonivõimet. Tervisekontrolli eesmärkideks on tööga seotud haiguste ennetamine, töötajate töövõime edendamine ja töökeskkonna kujundamine tervislikumaks.[1]

Kvaliteetses töötervishoius ei ole tervisekontrolli pakette

Töötajate tervisekontrolle planeerides tuleb töötervishoiuteenuse pakkujal esmalt tutvuda ettevõtte riskianalüüsiga. Riskianalüüsist saab vajaliku informatsiooni riskide ja ohutegurite kohta. Selle põhjal saab juba planeerida töötervishoiu tervisekontrollide sisu. Tõendus- ja teaduspõhises töötervishoius esineb n-ö tervisekontrolli pakette üksnes teatud ametirühmade tervisekontrollide puhul. Näiteks päästetöötajate puhul on määrusega kehtestatud füüsilise ettevalmistuse ja kutsesobivuse tervisenõuded. Selle juures tuleb meeles pidada, et tegemist on kutsesobivuse hindamise nõuetega, kuid töötajate tervisekontrollil on hoopis laiem eesmärk, kui lihtsalt ametisse sobivuse tervisenäitajate kinnitamine.

Milliseid tervisekontrolle on soovinud seadusandja?

Tööandja poolt töötajale korraldatava tervisekontrolli kohustuse sätestab nõukogu direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta, mille artikli 14 kohaselt tuleb tagada, et töötajatele korraldatakse nende töös esinevatele ohutuse ja tervisega seotud ohtudele vastav tervisekontroll.

Seadusandja on soovinud, et tervisekontroll aitaks kaasa töövõime edendamisele, töökeskkonna parandamisele ja tööga seotud haiguste ennetamisele. Neid eesmärke ei ole võimalik täita ühekordse tervisekontrolliga, mis kestab näiteks 30 minutit. Seadusandja on asetanud tervisekontrollile samad eesmärgid, kui on kirjas töötervishoiuteenuse kohta üldisemalt. Sellest järeldub, et tervisekontrolli tuleb mõista laiemalt, kui lihtsalt ühekordset töötaja tervise kontrollimist ja tervisekontrolli otsuse väljastamist.

Tervisekontroll ehk töötervishoiuteenus kui protess

Üksiku töötervishoiuarsti tervisekontrolli raames pole lihtsalt realistlik, et saaks kvaliteetselt ja adekvaatselt hinnata töötaja terviseseisundit, töökeskkonna ja töökorralduse sobivust töötajale, ennetada tööga seotud haigestumist ja kõigele lisaks veel aidata muuta töökeskkonda tervislikumaks. Seega tuleb tervisekontrolli mõista pigem kui protessi  ̶  töötervishoiuteenust, mille ajaline kestvus ei saa olla surutud ühe vastuvõtu sisse vaid peab hõlmama nii töökeskkonna kaardistamist, töövõime laiemat hindamist ning tööga seotud haiguste ennetamist. Kuna seadus nõuab, et tervisekontrolli otsuse peab töötervishoiuarst väljastama vähemalt ühe korra kolme aasta jooksul, siis võib seda otsust pidada ka protsessi vahekontrolli tulemuseks.

Tervisekontrolli tegemisse tuleb kaasata ka teisi spetsialiste

Selleks, et töökeskkonda ja töötajate töövõimet mitmekülgselt hinnata, tuleb kaasata ka teisi spetsialiste. Pole mõeldav, et väheste Eesti töötervishoiuarstidega oleks võimalik kõiki neid seaduses nõutud ülesandeid täita. Vajadus kaasata protsessi ka teisi spetsialiste, kes aitavad töötervishoiuarstil vajaliku otsustuse jaoks informatsiooni koguda ja töökeskkonda kaardistada, on ilmselge.

Sellist tõlgendamist toetab ka töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) paragrahv 131 lõige 3, mille kohaselt teeb töötaja tervisekontrolli töötervishoiuarst, kaasates vajaduse korral teisi spetsialiste. Seaduses peetakse spetsialistide all silmas eelkõige töötervishoiuspetsialiste. Nendeks spetsialistideks on TTOS § 19 lõige 1 järgi töötervishoiuarst, töötervishoiuõde, tööhügieenik, tööpsühholoog ja ergonoomi, kes osutavad töötervishoiuteenust. Nimetatud spetsialistide eesmärk on aidata kaasa töötaja tervisele ohutu töökeskkonna loomisele, tööga seotud haigestumiste ennetamisele ning töötajate töövõime ja tervise edendamisele.

Eesmärkide saavutamine ühekordse tervisekontrolliga on Heraklese vägitöö

Kokkuvõttes võib öelda, et seaduses sätestatud eesmärkide täitmine ei ole võimalik ühe lühikese tervisekontrolliga. Selle saavutamine ühekordse tervisekontrolli raames oleks võrreldav mõne Heraklese kaheteistkümne vägitööga, mida kangelane pidi sooritama karistuseks oma naise Megara ja kolme poja tapmise eest. Kahjuks ei ole taolise vägitöö tegemine osutunud sotsiaalministeeriumi uuringu kohaselt lihtsurelikule Eesti töötervishoiuarstile seni jõukohaseks. Seetõttu on sotsiaalministeerium asunud planeerima töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatusi, mis selgitavad töötervishoiu täisteenuse osutamise korda ja tingimusi täpsemalt. Otseselt ei keela ka hetkel kehtiv seadus osutada kvaliteetset töötervishoiuteenust. Samas võiks jätta uue seadusemuudatusega tõlgendamisele vähem ruumi, et tagada töötervishoiuteenuse ühtlane kättesaadavus ja kvaliteet.

[1] Töötajate tervisekontroll. https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/Muud_infot/tootajate_tervisekontroll_1_.pdf