Tööergonoomia

Haigestumist ennetav ergonoomia

Ergonoomia tähendab töövahendite ja tegevuse kohandamist inimesele. Selle eesmärgiks on parandada töötaja turvalisust, tervist ja heaolu. Õige ergonoomia aitab tagada tööprotsesside ja tegevuste tõrgeteta ning tõhusa toimimise, sealjuures parandades ettevõtte tootlikkust. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus kohustab tööandjat hoolitsema, et töövahend vastab ergonoomianõuetele ja juhendama töötajat ergonoomiliselt õigete tööasendite ja töövõtete osas.

Meie tööfüsioterapeut aitab tööandjal leida sobivad töö- ja kaitsevahendid või kujundada vajadusel ergonoomiliseks töökeskkonda. Samuti pakuvad meie spetsialistid abi töötajate juhendamisel, et tagatud oleks ergonoomiliselt õiged tööasendid ja -võtted. Sellega saavutatakse ettevõttes hea töötulemus nii, et töötaja töövõime, motivatsioon ja tervis püsivad võimalikult kaua kõrgel tasemel.

Töökeskkonna riskide tuvastamisse ja lahenduste leidmisse on mõistlik kaasata ettevõtte töötajad. Öeldakse, et keegi ei tunne tööd paremini kui seda tegev inimene. Töötajate kaasamist tegevuste kavandamisse ja kontrollimisse nimetakse ka osalusergonoomikaks.

Uuringutes on leitud, et osalusergonoomika abil saab kõige tõhusamalt parandada töötajate tervist ja heaolu ning ennetada luu- ja lihaskonna vaevusi. Samuti on see teaduskirjanduse põhjal efektiivseim viis tervislike tööprotsesside juurutamiseks töökohal.

Tööergonoomia