Kvaliteetne tervisekontroll

Tervisekontroll

Medihub pakub üksnes kasulikke, kuluefektiivseid ja tõenduspõhiseid töötervishoiukontrolle. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt korraldab tööandja tervisekontrolli töötajale, kelle tervist võivad mõjutada füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised või psühhosotsiaalsed töökeskkonna ohutegurid. Tervisekontrolli eesmärk on ennetada tööst tingitud tervisekahjustusi ja aidata kohandada töötingimused töötaja töövõimele sobivaks. Pakume klientidele üksnes mõtestatud ja tõhusaid tervisekontrolle, mille sisu on vastavuses tööandja tegelike vajadustega ning põhinevad ettevõtte riskianalüüsil. Kvaliteetne töötervishoiukontroll aitab ennetada töötajate haigestumist ja lühendada haiguslehel viibitud aega.

Tervisekontrolli põhjal anname tööandjale tagasisidet, kuidas vältida tööga seotud haigestumisi. Selleks nõustame nii tööandjat kui ka töötajat töökeskkonna tervislikumaks muutmisel. Kutsume vajadusel kokku kolmepoolsed töötervishoiu läbirääkimised, kus abistame tööandjat konkreetse töötaja töövõimega seotud küsimustes. Näiteks kontoritöötaja puhul, kes töötab infotehnoloogia valdkonnas, võib olla suurimaks ohuteguriks psühhosotsiaalne koormus ja töötajat ohustab läbipõlemine. Läbipõlemise ennetamisel ei ole piisav, et kontrollime töötaja nägemisteravust või töölaua kõrgust. Töötaja võib vajada tööpsühholoogi vastuvõttu ja probleemide täpsemat kaardistamist. Kogutud info põhjal ja kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, aitame tööandjal muuta töökeskkonda vähem koormavaks. Tõhus töötervishoid aitab tööandjal hoida kokku personalikulusid ja tõsta ettevõtte tootlikkust. Läbipõlenud tippspetsialist vahetab sageli töökohti, mis põhjustab suuri kulusid tööandjale seoses uute töötajate väljaõppe ja palkamisega. Sageli väheneb läbipõlenud töötaja töövõime, mis tingib töötempo langust, viivitusi ja lisakulusid.

Tööandja on kohustatud tegevusaladel, kus töö iseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut, nõudma uuelt töötajalt tervisetõendit nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta. Neid tervisekontrolle reguleerib nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus, mille kohaselt võib nimetatud tervisetõendi väljastada nii perearst kui ka töötervishoiuarst. Nakkushaiguste suhtes töötajate regulaarne tervisekontroll ei ole otstarbekas, kuid seda tuleb teostada sagedusel, mis vastab ettevõtte riskihindamise tulemustele.

tervisekontroll

Küsi pakkumist: