Töövõimelisuse taastamine

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele inimestele, kellel vähenenud töövõime ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi. Haigestumine ei tähenda alati, et inimesel kaob sellega ka võime teha tööd. Inimese töövõime ei ole üldistatav vaid on alati suhestatud konkreetse tööga. Näiteks kaotab inimene haiguse või õnnetuse tõttu võime kõndida ja on sunnitud kasutama liikumiseks abivahendeid, nt ratastooli. Juhul, kui tegemist on laotöötajaga, kelle tööülesannete hulka kuulub seismine ja kõndimine, siis kaotab ta töövõime täielikult. Samas, kui ettevõte võimaldab ratastoolis töötajal jätkata tööd logistikakeskuse klienditoe osakonnas, kus tööd võib teha ka istudes, siis on töötaja töövõimeline.

Ühe ja sama haigusega inimestel võib olla väga erinev töövõime. Seda mõjutavad ka inimese muud omadused, näiteks õppimisvõime, varasem koolitus ja muud kaasnevad haigused. Töövõime hindamisel eristatakse mõisteid inimese tegutsemisvõime ja inimese töövõime. Tegutsemisvõimet hinnatakse alati koos abivahendiga, mida inimene oma terviseseisundi tõttu peab kasutama. Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on toetada töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega tööealiste täisväärtuslikku elu, aidates neil leida tööturul pakutavate teenuste abil võimetekohast tööd ja tööl püsida. Aitame tööandjal kohandada töökeskkonda sobivaks vähenenud töövõimega töötajatele.

Tööandja, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja saab sotsiaalmaksu soodustust taotleda Eesti Töötukassalt. Meie töövõimekoordinaator nõustab ettevõtjaid töötaja vähenenud töövõimega seotud maksusoodustuste ja muude võimaluste osas. Lisaks aitame hinnata töötajate töövõimet ja vajadusel täita töövõimetoetuste taotlusi.