Töövõimelisuse taastamine

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealisele inimesele, kellel on vähenenud töövõime ja kes vajab seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab Töötukassa juhtumikorraldaja. Teenuse vajaduse ilmnemisel koostatakse teenuse osutaja juures tegevuskava, mille alusel on teenused kliendile tasuta!

Tööalasel rehabilitatsiooniteenusel osalevale kliendile maksab Eesti Töötukassa sõidu- ja majutustoetust iga teenusel osaletud päeva eest. Sõidu ja majutustoetuse suurus on 10 senti ühe kilomeetri eest. Päevamäär on maksimaalselt 26 €, mis hüvitatakse peale teenusel viibimist ja aluseks on kliendi poolt allkirjastatud osavõtuleht.

Haigestumine ei tähenda alati, et inimesel kaob sellega ka võime teha tööd. Näiteks kaotab inimene haiguse või õnnetuse tõttu võime kõndida ja on sunnitud kasutama liikumiseks abivahendeid, nt ratastooli. Juhul, kui tegemist on laotöötajaga, kelle tööülesannete hulka kuulub seismine ja kõndimine, siis kaotab ta töövõime täielikult. Samas, kui ettevõte võimaldab ratastoolis töötajal jätkata tööd logistikakeskuse klienditoe osakonnas, kus tööd võib teha ka istudes, siis on töötaja töövõimeline.

Ühe ja sama haigusega inimestel võib olla väga erinev töövõime. Seda mõjutavad inimese muud omadused ehk tegevusvõimed, näiteks õppimis- ja kohanemisvõime, varasem haridus ja muud kaasnevad haigused. Töövõime hindamisel eristatakse mõisteid inimese tegutsemisvõime ja inimese töövõime. Tegutsemisvõimet hinnatakse alati koos abivahendiga, mida inimene oma terviseseisundi tõttu peab kasutama.

Medihub on esimene Põhjamaade kvaliteedistandardile vastav töötervishoiukliinik Eestis. Näiteks Soomes on tööalane rehabilitatsioon seotud töötervishoiuga ja seetõttu eriti tõhus ja tulemuslik. Osutame Medihubis tööalase rehabilitatsiooni teenust inimestele, kellel on vähenenud töövõime, kuid kes soovivad oma eluga paremini toime tulla. Rehabilitatsiooni õnnestumiseks on vajalik inimese enda kõrge motivatsioon, et hoolimata terviseprobleemist, soovib ta jätkata töötamist või uuesti tööellu siseneda.

Oleme keskendunud vaimse ja füüsilise tervise probleemidega klientide abistamisele. Medihub on eriti tugev valdkondades, kus töövõimet mõjutavad luu-, lihas- või närvisüsteemi haigused. Samuti on meil palju kogemust läbipõlenud töötajate abistamisega ning depressiooni ja ärevushäirete tõttu vähenenud töövõimega. Oskame hästi hinnata töö füüsilist ja vaimset koormust, et leida vähenenud töövõimele vastav töö. Samuti aitame koostöös tööandjaga kohandada töökeskkonda ja -tingimusi töötaja töövõimele sobivaks.

Medihubi tööalase rehabilitatsiooni keskmes on töötaja tööl püsimine või uuesti tööle naasmine. Meie asutuses on eriväljaõppe saanud töötervishoiuspetsialistid, kes oskavad hinnata inimese tegevus- ja töövõimet ning suhestada seda konkreetse töökoha või ametiga, et leida inimesele parim lahendus. Teeme protsessi käigus tihedat koostööd tööandjate ja töötukassaga, et klienti maksimaalselt aidata. Tööalase rehabilitatsiooni raames seame üheskoos konkreetsed eesmärgid, mille keskmes on toetada vähenenud töövõimega tööealiste täisväärtuslikku elu, heaolu, aidates neil leida tööturul pakutavate teenuste abil võimetekohast tööd ja tööelus püsida. Aitame tööandjal kohandada töökeskkonda sobivaks vähenenud töövõimega töötajatele.

Tööandja, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja saab sotsiaalmaksu soodustust taotleda Eesti Töötukassalt. Meie töövõimekoordinaator nõustab ettevõtjaid töötaja vähenenud töövõimega seotud maksusoodustuste ja muude võimaluste osas. Lisaks aitame hinnata töötajate töövõimet ja vajadusel täita töövõimetoetuste taotlusi.

Meie sihtrühma ei kuulu töötajad, kelle töövõime vähenemine on tingitud kuulmis-, nägemis-, või kõnehäirest. Palume nendel klientidel pöörduda eelkõige keskustesse, kus on selles valdkonnas suurem kompetents.

Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühm:

  • tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed:
  • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime;
  • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad);
  • kes otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Lisainfo saamiseks, palun helistage +372 56 228 265.

Tööalane rehabilitatsioon

Soovin tulla vastuvõtule:

  • MM slash DD slash YYYY

HINNAKIRI

TEENUS HIND
Sotsiaaltöötaja (töövõimekoordinaatori) individuaalne vastuvõtt 70 €
Füsioterapeudi individuaalne vastuvõtt 70 €
Psühholoogi individuaalne vastuvõtt 70 €
Arsti individuaalne vastuvõtt 95 €
Õe individuaalne vastuvõtt 64 €
Tegevusterapeudi individuaalne vastuvõtt 70 €
Eripedagoogi individuaalne vastuvõtt 70 €
Logopeedi individuaalne vastuvõtt 70 €
Loovterapeudi individuaalne vastuvõtt 70 €
Kogemusnõustaja individuaalne vastuvõtt 70 €
Grupiteenus füsioterapeudi, sotsiaaltöötaja, psühholoogi, tegevusterapeudi, eripedagoogi, logopeedi, loovterapeudi, õe või kogemusnõustaja  juhendamisel 40 €
NB! Hinnad sisaldavad käibemaksu! Teenuse üks tund sisaldab otsest tööd kliendiga 45 minutit ja 15 minutit kirjatööd. Kõik rehabilitatsiooniteenuste hinnad ja ajad sisaldavad eeltööd, klienditööd ja järeltööd, sealhulgas dokumenteerimist.