Töötervishoiu läbirääkimised

Töötervishoiu läbirääkimised

Töötervishoiu läbirääkimised on Põhjamaades pikalt kasutusel olnud tõhus praktika. Läbirääkimistel osalevad tööandja, töötaja ja töötervishoiuspetsialist. Kolmepoolsetel läbirääkimistel aidatakse ennetada tööga seotud haigestumist ja kohandada töökeskkonda ja -tingimusi vastavaks töötaja tegutsemisvõimele.

Töötervishoiu läbirääkimised on töötervishoiu ja tööohutuse seaduse mõistes sisuliselt tervisekontrolli otsuse põhjalikum selgitamine. See võimaldab tööandjal anda omapoolne nägemus, kas ja kuidas on võimalik täita otsuses kirjeldatud töökeskkonna ja töökorralduse muutmise ettepanekuid. Arutelu käigus on võimalik leida osapooltele sobiv lahendus, mis aitab ühtlasi kaasa töötaja töövõime parandamisele ja tööga seotud haiguste ennetamisele.

Töötervishoiu läbirääkimistel ei avaldata töötaja terviseandmeid tööandjale. Kui töötaja ise soovib, siis võib ta tööandjale selgitada ka oma terviseprobleemide meditsiinilist tausta. Läbirääkimiste keskmes on töötaja tegutsemis- ja töövõimega seotud küsimused ning tervisekontrolli otsuses toodud ettepanekud. Töötervishoiuspetsialist on läbirääkimistel neutraalne osapool, kes esindab töötervishoiu nägemust. Läbirääkimistel käsitletud informatsioon jääb konfidentsiaalseks. Selleks kirjutatakse koosoleku protokoll, kus on märgitud osapoolte vastutus ja seatud konkreetsed eesmärgid. Sisuliselt kehtivad töötervishoiu läbirääkimistele samad isikuandmete kaitse reeglid, mis kohalduvad tervisekontrolli otsuse teatavaks tegemisele.

Ettepaneku töötervishoiu läbirääkimisteks võivad teha tööandja või töötervishoiuarst. Töötaja võib paluda korraldada läbirääkimised töötervishoiuspetsialisti vahendusel.

Töötervishoiu läbirääkimised