Töötervishoiuteenuse osutamise plaan

Töötervishoiu plaani koostamine

Töötervishoiuteenuse ja tervisekontrollide korraldamise plaan koostatakse tuginedes ettevõtte riskianalüüsile. Aitame vajadusel tööandjal üle vaadata ja värskendada ettevõtte riskianalüüsi. Hea töötervishoiu plaani koostamine eeldab enamasti ka töökoha ülevaatust. Selle käigus aidatakse ühtlasi teha vajalikud täiendused ettevõtte riskianalüüsi. Korralik analüüs ja planeerimine on vajalikud, et saaksime pakkuda tõenduspõhist ning kulutõhusat töötervishoidu.

Selleks, et töötervishoiust oleks ettevõtjale reaalselt kasu, tuleb töötervishoiu tegevusplaan koostada üheskoos tööandja- ja töötajate esindajatega. Ühiselt seatakse eesmärgid, lepitakse kokku vastutajad ja arutatakse läbi sobivad tegevuskavad. Kolmepoolne koostöö on aluseks kulutõhusale ning ettevõtjale kõrget lisandväärtust pakkuvale töötervishoiuteenusele.

Kolmepoolset koostööd teevad ühiselt tööandja, töötaja ja töötervishoid. Ühiste eesmärkide nimel tegutsemine aitab parimal viisil ennetada töökeskkonna ohutegurite realiseerumist. Töötervishoiu ja tööohustuse seadus kohustab tööandjat kavandama ja rakendama meetmeid terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks töö kõikides etappides ning töötaja kehalise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamiseks. Tõhusaks riskide ennetuseks tuleb töötajaid kaasata protsessidesse ja parandada nende informeeritust võimalikest tööga kaasnevatest ohtudest. Töötajate tervisega seotud tegevuse planeerimisel ja täideviimisel abistab teid töötervishoiuteenuse pakkuja. Kvaliteetne töötervishoid põhineb pikaajalisele kolmepoolsele koostööle, lähtudes ettevõtja tegelikest probleemidest ning vajadustest.

Töötervishoiu plaani koostamine