Töötervishoiuarsti tervisekontroll

Töötervishoiuarsti vastuvõtt

Töötervishoiuarst on esmatasandi arst, kes diagnoosib ja ravib tööga seotud haigusi. Tööga seotud haiguste hulka kuuluvad eraldi ka kutsehaiguste loetelus nimetatud haigused. Kutsehaigused on siiski üsna harva esinevad tervisekahjustused, kuid nende tuvastamisega võib tekkida tööandja vastu kahjuhüvitamise nõue. Sarnane kahjuhüvitamise nõue võib tekkida tööandja vastu ka tööõnnetusest tingitud tervisekahjustuse korral. Seda juhul, kui õnnetuse ärahoidmise eest vastutas tööandja, kuid ei teinud seda hooletuse tõttu või muul põhjusel (kahju on tekkinud tööandja süül).

Lisaks tööga seotud haiguste diagnoosimisele ja ravile tegeleb töötervishoiuarst üheskoos töötervishoiu meeskonnaga töökeskkonna ohutegurite hindamisega, et selgitada välja nende mõju töötajate tervisele. Töötervishoiuarst viib läbi töötajate tervisekontrolle ja annab tööandjale soovitusi, milliseid ennetusmeetmeid tuleks töökohal rakendada, et vältida töökeskkonna ohutegurite realiseerumist.

Selleks, et tervisekontrollid oleksid kulutõhusad ja eesmärgistatud, tuleb nende teostamisel lähtuda alati tööandja ja töötaja tegelikest vajadustest ning töökeskkonna ohutegurite riskianalüüsist. Kõige vähem mõjusad on uuringute järgi tervisekontrollid, mis teostatakse lihtsalt seaduse nõudel, kindla ajavahemiku jooksul, kuid ei arvestata töötaja tegelikku terviseseisundit või töö iseloomu. Isegi, kui ettevõtted tegutsevad samas valdkonnas, kus tavaliselt on sarnased riskitegurid, siis ei saa nende töötajate tervisekontrolle teostada täpselt ühtmoodi ja anda üks ühele soovitusi töökeskkonna või tervise parandamiseks.

Töötervishoiuarsti vastuvõtt