Töötervishoiuõe vastuvõtt

Töötervishoiuõe vastuvõtt

Töötervishoiuõde on spetsialist, kes aitab kaasa töötaja tervisele ohutu töökeskkonna loomisele, et ennetada tööga seotud haigestumisi ning säilitada ja edendada töötaja tervist ja töövõimet. Töötervishoiuõde on meie meeskonnas üks võtmerolli täitev spetsialist. Töötervishoiuõde hoolitseb kliendist ettevõtte töötervishoiuteenuse eesmärgipärasuse, teenuse kulutõhususe, koostöö koordineerimise ja teenuse kvaliteedi arendamise eest. Töötervishoiuõde teeb seda koostöös töötervishoiuarstiga, kes otsustab töökeskkonna ohuteguritest ja tervisekontrollidest kogutud informatsiooni põhjal teenuse osutamise edasise strateegia. Peamine eesmärk on kliendist ettevõtte töötajate terviseprobleemide ennetamine ja selle kaudu töötajate töövõimetusega seotud kulude vähendamine. Üheks teenuse tõhususe ja koostöö õnnestumise indikaatoriks on ettevõtte töötervishoiukulude vähenemine aastate lõikes.

Töötervishoiuõde osaleb spetsialistina töötajate tervise kaardistamisel ja tervisekontrolli tarbeks eelinformatsiooni kogumisel. Töötervishoiuõde teeb tihedat koostööd töötervishoiuarstiga, kes annab vajadusel heakskiidu teenuse osutamisel kaasata ka teisi spetsialiste.

Teostatud analüüside ja uuringute tulemustest teavitab töötajat reeglina töötervishoiuõde, kes konsulteerib vajadusel töötervishoiuarstiga. Töötervishoiuõde on ka esmane kontakt töötajale, kes vajab töötervishoiu abi tööga seotud terviseprobleemi ennetamisel või haiguste ravil. Samuti on võimalik abi saada tööandjal, kes märkab töökeskkonnas uusi ohutegureid või muid töötajate tervist ohustavaid ilminguid.

Töötervishoiuõe vastuvõtt